Algemene voorwaarden

WIJ ZIJN

Wijnhandel 750ml
Kristof Hojniak
Thiewinkelstraat 99B
3560 Lummen
Emailadres: info@750ml.be
Telefoonnummer: +32486785003
Btwnummer: BE 0650.885.836

Artikel 1: Algemene bepalingen

De webwinkel van 750ml, gevestigd in de Thiewinkelstraat 99/B te Lummen, met maatschappelijke zetel in de te Lummen, BTW BE 0650.885.836, RPR Hasselt, (hierna ‘leverancier’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van 750ml  moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door het 750ml aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden750ml niet. 750ml is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. 750ml is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. smaak, kwaliteit, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door 750ml. 750ml kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant kan een selectie maken uit het aanbod op de webshop. Via een selectieknop kan je de gekozen producten toevoegen aan het winkelmandje. Wanneer de klant klaar is kan hij ervoor kiezen de producten aan te kopen door de betalingsprocedure te doorlopen.

 • Aanmelden of registreren
 • Bevestig bestelling
 • Leveringsmethode en betaalwijze kiezen
 • Volg de betalingsprocedure zoals beschreven
 • De webshop bevestigd je aankoop met een melding

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • via Mollie met BC/MC of Kbc Online
 • Directe Bankoverschrijving
 • Cash of Payconiq bij afhaling bij wijnhandel 750ml.

Eventueel bijkomende kosten voor bepaalde betalingswijzen worden meegedeeld voor het afrekenen.

750ml is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant, leveringstermijnen aan te passen, leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Afhaling in winkel:
De bestelde goederen kunnen worden afgehaald in de winkel, op volgend adres Thiewinkelstraat 99B 3560 Lummen en dit steeds op afspraak.

De afhaling dient te gebeuren binnen een termijn van 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de bestelling. Indien de goederen niet binnen de gestelde termijn worden afgehaald, wordt de bestelling geannuleerd.

Verzending via Bpost binnen België
De levering van goederen zal, onder voorbehoud van beschikbaarheid en vertragingen veroorzaakt door derden, plaatsvinden binnen de 7 werkdagen. Prijzen zijn inclusief verpakkingen en administratiekosten.

BPost – enkel België
Bpost@home: Bpost biedt het pakket tweemaal aan. Ben je dus de eerste keer niet thuis, dan passeert Bpost de eerstvolgende werkdag opnieuw. Na twee aanmeldingen gaat het pakje naar een postkantoor waar het een tijdje voor je klaarligt.
Bpost@Bpost: ben je niet vaak thuis, laat je pakket dan rechtstreeks leveren bij een Bpost kantoor of postpunt
Bpost 24/7: Bpost heeft op verschillende locaties 24/7 afhaalpunten. Laat je pakje hier leveren en haal het af wanneer je wil.

Bpost Belgie: Gratis levering bij bestellingen vanaf €150 in België

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan 750ml.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de 750ml was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van 750ml.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van 750ml te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen aankopen bij 750ml:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen met opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Hojniak Kristof, info@750ml.be Thiewinkelstraat 99B 3560 Lummen +32486785003 info@750ml.be  via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan 750ml  heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan 750ml Tav Hojniak Kristof, Thiewinkelstraat 99B, 3560 Lummen. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt het wijnhandel 750ml zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal 750ml alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 30 kalenderdagen nadat 750ml op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan 750ml wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door 750ml geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

750ml betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Hojniak Kristof Thiewinkelstraat 99B, 3560 Lummen.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant het 750ml zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 week na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op beschadigingen die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Beschadigingen die zich manifesteren na een periode van 1 maand volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

Hojniak Kristof is bereikbaar op het telefoonnummer +32 486 78 50 03, via e-mail op info@750ml.be of per post op het volgende adres: Thiewinkelstraat 99b, 3560 Lummen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, 750ml  respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan 750ml, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Hojniak Kristof, Thiewinkelstraat 99B,  3560 Lummen.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Kristof Hojniak heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

750ml houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via info@750ml.be

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Kristof Hojniak om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, de rechtbanken van Hassselt zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van enig geschil.

Artikel 15: Intellectuele Eigendom

De inhoud van de website van 750ml, waaronder doch niet uitsluitend de lay-out, de teksten en de afbeeldingen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Elke overname – op welke wijze dan ook – zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming is verboden en tegen inbreuk zal worden opgetreden.”

 

PRIVACY POLICY

De verantwoordelijke voor de verwerking, Kristof Hojniak respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • het verzenden van e-mails als nieuwsbrief.
 • het verwerken van bestel- en betaalbevestigingen.
 • het verzenden van e-mails voor verjaardag.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Kristof Hojniak, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Kristof Hojniak, Thiewinkelstraat 99b,  3560 Lummen.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

750ml houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via info@750ml.be

DISCLAIMER

750ml is niet aansprakelijk te stellen voor gevolgen die ontstaan zijn door publicatie van productgegevens. We streven ernaar om zo correct mogelijke informatie te verschaffen, toch kunnen we geen toezegging doen of garantie geven over de juistheid of volledigheid van de verschafte informatie. Raadpleeg dus steeds zelf het voedingslabel.

Wij proberen zoveel mogelijk informatie te verzamelen over onze producten. Echter zijn we geen medische deskundigen, dus doen we geen claims over diagnose, voorkoming, behandeling, genezing of ziektepreventie.